Image Alt

Slasti a strasti nadaných a mimořádně nadaných dětí

  /  Slasti a strasti nadaných a mimořádně nadaných dětí

B6  13:00 – 14:30

Seminář

Nadané a mimořádně nadané děti mají odlišné vzdělávací i sociální potřeby než děti běžné. Potřebují od učitele, aby je podpořil na jejich vlastní cestě učením, která může být dosti odlišná od průměru třídy. Přesto se nadaným dětem ve školách často nevěnuje potřebná pozornost a mnohdy se ani jejich mimořádné nadání neodhalí. Prezentace doc. Šárky Portešové pomůže učitelům v počáteční diagnostice nadání a i v komunikaci s nadanými dětmi tak, aby byly respektovány jejich odlišnosti a děti se mohly plně rozvíjet obsahově, kompetenčně i sociálně.

 

Videozáznam semináře

Videozáznam semináře bohužel není k dispozici. Seminář obsahoval velké množství ukázek osobních prací dětí, jejichž soukromí respektujeme. 

Šárka Portešová

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Šárka Portešová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě MU v Brně. Během studia absolvovala roční stáž v Kanadě. Po studiu byla přijata k internímu doktorandskému studiu vývojové psychologie, kde se zapojila do výzkumné spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež v americkém Baltimoru, a vypracovala mezikulturní studii o perfekcionismu rozumově nadaných dospívajících. Je autorkou dvou monografií a řady časopiseckých studií. Zajímá se i o problematiku časného čtenářství nadaných předškoláků a o vývoj  metakognitivních strategií u nadaných žáků. V současné době pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na katedře Psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, kde vyučuje kurzy Pedagogické a školní psychologie a Psychologie výchovy a vzdělávání.