Image Alt

Growth Mindset

  /  Aktuality   /  Formativní hodnocení – ohlédnutí za třemi lety projektu

Formativní hodnocení – ohlédnutí za třemi lety projektu

Střípky ze závěrečné evaluace

Vnímání pojmu FH před a po projektu


Dle uvedených odpovědí nemělo o FH před začátkem projektu žádné povědomí 30 účastníků z 57 odpovídajících, 4 účastníci jej chápali v úzkém pojetí jako slovní hodnocení a zbylí měli do jisté (různé) míry povědomí o tématech FH.

„Přečetla jsem si knihu o FH od Dylana Wiliama. Kniha mi něco odkryla, ale mnoho věcí mi bylo nejasných, vnímala jsem v praxi to jinak.“

Po skončení projektu pak 32 účastníků uvedlo, že se proměnilo jejich chápání pojmu. Projekt jim přinesl poznání, že nejde jen o hodnocení, ale spíše o soubor dovedností, či celkový přístup k výuce a vzdělávání.

„Do projektu jsem vstupovala nedlouho po dokončení vysoké a moje představa o formativním hodnocení byla zúžená na slovní hodnocení a práci s ním. Nyní pro mě formativní hodnocení zahrnuje vše, co můžu použít pro efektivní vzdělávání dítěte ve třídě (sebehodnocení, vlastní plány vzdělávání, mentoring jako součást pedagogické praxe, …). Vlastně je to cesta, a ne pouhý cíl.“

Vyplývá, že díky projektu účastníci získali a měli možnost vyzkoušet a zařadit do své výuky nové nástroje FH. V odpovědích se také často objevovalo, že věci, které dříve dělali spíše intuitivně, dnes zařazují vědomě a cítí větší jistotu a bezpečí v tématu FH.

„Na začátku to byla velmi mlhavá představa o hodnocení, které má pomáhat dětem orientovat se ve svém vzdělávacím procesu (tento cíl byl pro mě jasný, nevěděla jsem ale, jak na to), šla jsem na FH velmi intuitivně. Díky projektu jsem získala mnoho nástrojů, které nyní dokážu cíleně vybírat a využívat. Své intuitivní pojetí dostalo pojmenování a tím pádem i jasnější nasměrování. Věřím, že přináší i větší užitek.“

Vnímání užitečnosti jednotlivých aktivit projektu


Graf 1

S ohledem na užitečnost jednotlivých aktivit projektu mělo dle odpovědí účastníků většinově významný vliv setkávání formativních skupin na školách a mentoring.

Úvodní letní školy v Orlických horách se nezúčastnilo 31 z 57 respondentů a ze zúčastněných považovala přibližně polovina za významné. Podobné to bylo s konferencí, které se nezúčastnilo 20 z 57 respondentů a polovina považovala za významné a polovina za málo významné pro jejich růst a posun v tématu.

„Myslím si, že úvodní setkání mělo být lépe konstruované pro ty školy, které o formativním hodnocení nic nevědí.“

Strategie a postupy FH, na které se účastníci především zaměřovali


Co přineslo nejvíce radosti?


Nejvíce projektové radosti účastníkům dle odpovědí přineslo setkávání formativních skupin – především vzájemná spolupráce – a sdílení s kolegy a pozorovaný posun vlastní či u žáků. Přibližně 20 respondentů zmínilo individuální mentorskou podporu a v 5 případech se objevila radost ze vzájemných meziškolních návštěv.

Na jedné ze zapojených škol došlo na základě projektu k revizi ŠVP, na jiné propracovali učitelé dokument o průběhu školního roku a ve dvou případech diagnostikovali, kde se „na cestě k FH“ nachází, a naplánovali nové – společné – cíle.

Velmi přínosné pro mě byly společné diskuse našeho pedagogického týmu, které se konaly v rámci setkání FS. Zrevidovali jsme, jak jsme na tom z pohledu formativního hodnocení. Díky tomu, že víme, kde jsme, můžeme si plánovat, kam směřovat dál.

Osobní mentoring mi umožnil přemýšlet o konkrétních věcech, které jsem aktuálně řešila v hodinách nebo v souvislosti s výukou, a posouvat se v nich (zpětná vazba, cíle, důkazy o učení).

Zajímavá byla pro mě opora mentorky v hodině, následné rozebírání a hledání, moc mi to pomohlo.

Poznání podobně založených škol vědomí, že nejsme na světě sami, kteří usilují o vstřícné a rozvíjející prostředí je úžasné. Je dobré vědět o dalších školách, kam člověk může dojet pro inspiraci, nebo zkonzultovat nějakou situaci, a ví, že se setká s lidmi, kteří mluví jeho jazykem.

Co dnes dělají účastníci jinak?


Nejvíce zmiňovaným tématem byla práce s cíli a kritérii. Tato odpověď se také často propojovala s hledáním důkazů o učení. Účastníci dále vnímají své zlepšení v dávání efektivní zpětné vazby  – zmiňují automatizaci popisného jazyka, využívání slovního hodnocení a podporu sebehodnocení. Třetí nejpočetnější skupinou bylo přenesení odpovědnosti za vlastní učení na žáky.

Co – dle účastníků projektu – dělají dnes jinak jejich žáci?


Přenesení odpovědnosti za vlastní učení se zde ukázalo jako nejpočetnější pozorovaný posun. Učitelé uvádí, že žáci cíle často znají, mají tedy představu, kde se nachází a kam se ubírají. Díky tomu jsou schopni lépe reflektovat svůj posun. Dále učitelé pozorují u žáků posun v hodnocení sebe i spolužáků – žáci používají popisný jazyk, oceňují se, dávají si doporučení – již se tolik neporovnávají mezi sebou a soustředí se na vlastní pokrok.

Společným jevem prostupujícím posun na straně učitelů i žáků je celkové zlepšení atmosféry ve třídě, žáci lépe spolupracují s učiteli, podporují se navzájem.

„Společně s žáky vytvářím kritéria pro hodnocení jejich prací. U naprosté většiny hodin stanovím cíl, kterého by měli žáci dosáhnout. Pokud je to vhodné, sděluji ho žákům. Na konci hodiny se snažím vést žáky k uvědomění si, zda cíle dosáhli a do jaké míry. Při čtvrtletních konzultacích učím žáky pracovat s důkazy o učení.“

„K přenesení odpovědnosti za vlastní vzdělání na děti také pomohla srozumitelnější formulace dílčích cílů a jejich zvědomění dětem.“

„Žáci jsou otevřenější, atmosféra ve třídě je podporující, i slabší žáci se snaží zapojit a nezůstávají v pozadí.“

Konkrétní kroky účastníků na cestě směrem k FH


Většina účastníků uvádí, že se dále zaměří na práci se strategiemi FH – nejčastěji práci s cíli a se zpětnou vazbou. Několik účastníků také zmiňuje práci na MUP. Zaznívalo také, že by rádi pokračovali v kolegiálním sdílení a setkávání v rámci své školy.

Co se týče změn ve škole, většina účastníků projektu zaznamenala větší kolegiální spolupráci a sdílení, které prohlubuje a rozvíjí témata FH. Četnější diskuzí nad tématem dochází k sjednocování pedagogického sboru a pohledu na něj. Díky vzájemnému sdílení vzniklo podpůrné a bezpečné prostředí.

Z konkrétnějších odpovědí nejvíce vystupovala oblast společného plánování a formulování cílů a kritérií.

„Pedagogové více pracují s cíli a kritérii. Přepracovali jsme švp směrem k mapám učebního pokroku.“

„Podařilo se nám mapy uč. pokroku postupně rozšířit na celý 1. stupeň. Diskuze nad cíli se stala součástí přípravného týdne, což vede k tomu, že se zamýšlíme nad obsahem učiva. Vidím to teď v době po znovuotevření škol a dohánění učiva jako velmi důležité.“

„V přístupu jsme velmi jednotní. Vnímám podporu a důvěru v kolektivu naší školy. Né že by dříve nebyly, ale jak se všichni posouváme stejným směrem, tak to sbližuje i náš pohled a přístup k dětem a výuce a vlastnímu pokroku.“

Jakým směrem dál posunout svojí školu?


Z odpovědí vyplývá, že by učitelé chtěli podporovat posun školy zachováním formativních skupin a společného pravidelného setkávání a sdílení. Dále by chtěli zachovat možnost mentoringu. V odpovědích se vyskytovalo také hodně konkrétních kroků – např. vytváření kritérií a indikátorů hodnocení, dotažení grafické podoby MUP a jejich provázanost na ŠVP a vyjasnění komunikace směrem k rodičům, aby pochopili přínos a smysluplnost FH.

A co ještě?


V poslední části dotazníku, kde mohli respondenti doplnit cokoliv dalšího, zaznívalo častokrát poděkování realizačnímu týmu projektu a spíše pozitivní reakce. Někteří účastníci si stěžovali na přílišné papírování, které je demotivovalo, a několikrát byl projeven zájem o dostupnost projektových výstupů – živých učebních materiálů (ŽUM) a videoukázek z výuky.

„… jsem vděčná, že jsem mohla být do tohoto projektu zapojená. Přineslo mi to úplně jiný pohled na vzdělávání a beru to jako velký přínos. Teď už si nedokážu představit, že bych se vrátila k výuce, jakou jsem vedla před zapojením do projektu. Doporučila bych to každému pedagogovi.“

PODĚKOVÁNÍ


Moc si vážíme času, péče a pozornosti, které rozvíjení formativního přístupu k učení a celému projektu Growth Mindset věnovali všichni zúčastnění učitelé, ředitelé škol, mentoři a garanti. Děkujeme, bylo pro nás radostí s vámi spolupracovat!


Za spolupráci při natáčení videoukázek z výuky děkujeme týmu COLLECTIVE PRODUCTION. Videoukázky můžete shlédnout v databance výstupů projektu.